Has de fer testament?
Has de rebre una herència?

Si necessita fer testament o ha de rebre una herència, llegat o realitzar el càlcul d’una llegítima entre altres tràmits testamentaris, a Bufet Bartra Barbarà som advocats especialistes en dret de successions. Demani cita on-line o vingui personalment a la nostra seu de Mataró.

  MODALITATS DE SUCCESSIÓ PER CAUSA DE MORT

Successió testada, quan una persona mor havent deixat un testament indicant la seva última voluntat.

Successió intestada, quan una persona mor sense haver fet testament. Aleshores s’ha de tramitar l’anomenada declaració d’hereus ab-intestat. En aquest cas la llei crida com hereus:

 • Els parents per consanguinitat i per adopció i el cònjuge vidu o el convivent en parella estable supervivent sens perjudici, si escau, de les llegítimes.
 • A manca de les persones esmentades, succeeix la Generalitat de Catalunya.
 • El cònjuge vidu o el convivent en parella estable supervivent, si no li correspon ser hereu perquè concorre a la successió amb fills del causant o descendents d’aquests, té dret a l’usdefruit universal de l’herència.

  ORDRE A SEGUIR A LA SUCCESSIÓ INTESTADA

 1. Els fills del causant, per dret propi, i els seus descendents per dret de representació.
 2. El cònjuge vidu o el convivent en parella estable supervivent en cas de no haver fills o descendents d’aquests. Si concorre a la successió amb fills o descendents d’aquests, té dret a l’usdefruit universal de l’herència. Atenció: El cònjuge vidu no té dret a succeir si n’estava separat legalment o de fet o si hi havia pendent una demanda de nul·litat del matrimoni, de divorci o de separació.
  El convivent en parella estable supervivent tampoc té dret a succeir si estava separat de fet del causant en el moment de la mort d’aquest.
 3. Els pares o avis.
 4. Germans.
 5. Els fills dels germans.
 6. Els néts dels germans.
 7. La Generalitat de Catalunya.

  LA LEGÍTIMA

Segons el codi civil de Catalunya, la llegítima confereix a determinades persones el dret a obtenir en la successió del causant un valor patrimonial que aquest els pot atribuir a títol d’institució hereditària, llegat, atribució particular o donació, o de qualsevol altra manera.

Procedeix tant a la successió testada com a la intestada, i l’ha de pagar l’hereu.

La legítima correspon a tots els fills del causant per parts iguals.

Els fills premorts, els desheretats justament, els declarats indignes i els absents són representats pels seus respectius descendents per estirps.

Si el causant no té descendents que l’hagin sobreviscut, són legitimaris els seus pares.

L’import de la legítima és una quarta part del valor de herència en el moment de la mort del causant, havent-li restat abans els deutes i les despeses d’última malaltia i enterrament i sumat el valor dels béns donats dintre dels deu anys anteriors a la mort.