Des de desembre de 2021 Mataró té en vigor una nova Ordenança de Mobilitat per donar resposta als canvis en la manera de moure’s de la ciutadania, especialment davant la generalització de l’ús de patinets elèctrics i altres Vehicles de Mobilitat Personal (VMP).

 

La nova ordenança de l’Ajuntament de Mataró, regula  els VMP al seu capítol III, als articles 36 a 41 respecte del concepte de VMP, edat mínima permesa, velocitats màximes i vies per on es permès transitar, us de l’enllumenat i en especial l’obligatorietat en l’ús de casc protector homologat, per tal d’evitar lesions en cas d’accidents de circulació. Així mateix regula el seu estacionament així com una futura creació d’un registre d’aquest tipus de vehicles.

 

Destaquem principalment que aquests vehicles podran ser d’una o dues rodes, d’una sola plaça, amb propulsió elèctrica i amb una velocitat màxima de disseny de 25 km/h. L’edat mínima s’estableix en 16 anys.

Els seus conductors han de respectar en tot moment les normes de circulació. Se’n prohibeix la circulació en calçades que tenen limitada la velocitat a 50 km/h. En calçades de límit 30 km/h i carrers residencials circularan per la calçada així com per les zones destinades a l’efecte, podent circular pel  carril bici. Se’n prohibeix la circulació en zones de vianants, voreres, andanes i passeig.  De nit circularan amb llum o amb l’equipació de peces o elements reflectors.

Es obligatori l’ús de casc homologat. Es permès l’avançament de vehicles en cas de cua. L’estacionament es farà en zones habilitades a l’efecte o be a la calçada, al costat de la vorera en zones permeses, com la resta de motocicletes i ciclomotors.

 

Les infraccions de l’ordenança tindran la consideració de LLEUS, corresponent una sanció econòmica de 90 euros.

 

 

Article 36. Objecte i concepte.

 

 1. L’objecte d’aquest capítol és regular les normes relatives a les condicions de circulació i d’estacionament dels vehicles de mobilitat personal (en endavant, VMP) en les vies i espais públics urbans.
 2. Es defineix el VMP com el vehicle d’una o més rodes dotat d’una única plaça i propulsat exclusivament per motors elèctrics que puguin proporcionar al vehicle una velocitat màxima per disseny compresa entre 6 i 25 km/h. Únicament pot estar equipat amb un seient o selló si està dotat de sistema d’autoequilibrat.

S’exclouen d’aquesta definició:

 1. a) Vehicles sense sistema d’autoequilibrat i amb selló.
 2. b) Vehicles concebuts per a competició.
 3. c) Vehicles per a persones amb mobilitat reduïda.
 4. d) Vehicles amb una tensió de treball superior a 100VCC o a 240VAC.
 5. e) Vehicles inclosos en l’àmbit del Reglament (UE) núm. 168/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de gener de 2013.
 6. Els VMP tenen la consideració de vehicles i la persona que els fa servir la consideració de conductor o conductora.

 

Article 37. Condicions generals de circulació.

 

 1. Les persones que utilitzin un VMP han de complir les normes de circulació i adoptar les mesures necessàries per garantir la convivència amb la resta de vehicles i persones que es desplacen a peu en condicions de seguretat viària.
 2. En les vies urbanes, els VMP han de circular per la calçada, per les vies pedalables i per les zones especialment habilitades. S’entén per zones especialment habilitades aquelles que la senyalització ho permeti i aquelles per a les quals hi hagi una autorització expressa.
 3. L’edat permesa per conduir un VMP és de 16 anys. La seva infracció comportarà una sanció lleu de 90 euros.
 4. Les persones menors de 16 anys únicament podran fer ús dels VMP fora de les zones de circulació o en espais tancats al trànsit, i hauran d’estar acompanyades i sota la responsabilitat dels seus progenitors, tutors o tutores, i sempre que els vehicles resultin adequats a la seva edat, alçada i pes.
 5. Els VMP han d’obtenir el certificat per a la circulació, que consisteix en un document expedit per una tercera persona competent designada per la Prefectura Central de Trànsit, organisme autònom, en el qual s’acredita que el vehicle sotmès a assaig compleix amb els requisits tècnics d’aplicació d’acord amb la normativa tècnica nacional i internacional. Aquest certificat l’han de sol·licitar les empreses fabricants, les d’importació i les que les representin a Espanya.
 6. Els requisits tècnics que els VMP han de complir per a la seva posada en circulació, la seva classificació, els processos d’assaig per a la seva certificació i els mecanismes que s’empraran per a la seva fàcil identificació s’establiran en el Manual de característiques dels vehicles de mobilitat personal, document elaborat per la Prefectura Central de Trànsit, organisme autònom, i aprovat mitjançant resolució de la persona titular.
 7. El vehicle circularà amb llums degudament homologats de nit o quan hi hagi condicions meteorològiques o ambientals que disminueixin sensiblement la visibilitat de la via. Quan no se’n tingui, la persona conductora circularà amb peces o elements reflectors degudament homologats.
 8. És obligatori l’ús del casc de protecció homologat per circular amb un VMP. La seva infracció comportarà una sanció lleu de 90 euros.

 

Article 38. Condicions particulars de circulació per la calçada.

 

 1. Es prohibeix la circulació de VMP per la calçada de les vies que tenen limitada la velocitat a 50 km/h. La seva infracció comportarà una sanció lleu de 90 euros.
 2. Els VMP podran circular per la calçada de les vies que tenen limitada la velocitat a 30 km/h sense superar els 25 km/h i en el sentit de la circulació establert.
 3. En el cas de vies amb carrils reservats a altres vehicles, els VMP hi circularan pel carril contigu al reservat, llevat que la senyalització els permeti expressament circular-hi.

 

Article 39. Condicions particulars de circulació per les vies ciclistes.

 

 1. Els VMP podran circular per les pistes bici i pels carrils bici sense superar la velocitat de 25 km/h quan l’amplada del vehicle ho permeti i en el sentit senyalitzat en el carril.
 2. Els VMP podran circular per les voreres bici sense superar la velocitat de 10 km/h quan l’amplada del vehicle ho permeti i en el sentit senyalitzat en el carril.

 

Article 40. Condicions particulars de circulació per les zones de vianants.

 

Es prohibeix la circulació de VMP per les zones de vianants, incloses voreres, andanes i  passeigs. En el cas que la persona conductora necessiti accedir-hi, haurà de baixar del vehicle i transitar a peu fins a la seva destinació.

 

Article 41. Condicions particulars de circulació per determinats carrers.

 

 1. Els VMP podran circular pels carrers residencials i zones 30 en el sentit de la circulació establert. La velocitat de circulació màxima és de 20 km/h i de 25 km/h, respectivament. No obstant això, es podrà habilitar, mitjançant l’oportuna senyalització, la circulació en doble sentit exclusiva per a VMP.
 2. Pels carrers residencials i zones 30, la persona conductora d’un VMP adequarà la seva velocitat i trajectòria per no interferir amb les persones que es desplacen a peu ni posar-les en risc, hi mantindrà una distància de seguretat mínima d’1 metre i haurà de baixar del vehicle i circular a peu fins a la seva destinació, quan les condicions d’ocupació i moviments de vianants no li permetin respectar la distància de seguretat esmentada. La seva infracció comportarà una sanció lleu de 90 euros.
 3. A l’interior dels parcs públics, els VMP podran circular pels senders pedalables degudament senyalitzats, respectant la prioritat del col·lectiu de vianants. La velocitat màxima de circulació s’estableix en 10 km/h. En cap cas podran circular sobre zones enjardinades. La seva infracció comportarà una sanció lleu de 90 euros.

Article 42. Regulació específica en l’ordenació.

 

En aquelles situacions en les quals el trànsit de vehicles estigui aturat formant una cua, els VMP podran, adoptant les mesures de seguretat que siguin necessàries, avançar la seva posició entre els vehicles fins a arribar a la capçalera de la cua.

 

Article 43. Registre de vehicles de mobilitat personal.

 

L’Ajuntament de Mataró podrà habilitar un registre municipal de VMP i regular-ne el règim de funcionament. La inscripció en el registre és voluntària excepte per als destinats al  desenvolupament d’una activitat econòmica.  La seva infracció comportarà una sanció lleu de 90 euros si el vehicle es destinat a una activitat econòmica.

 

Article 44. Estacionament.

 

Els VMP estacionaran a la via  pública de conformitat amb el que estableixen els articles 92 i 93. ( 1. Amb caràcter general, l’estacionament de motocicletes i ciclomotors, de bicicletes i altres cicles i de VMP es farà a les zones de reserva que regula l’article 110. 2. Si no hi haguessin les zones de reserva a dalt esmentades, sempre que l’estacionament estigui permès podran aparcar a la calçada, al costat de la vorera, en bateria o semibateria).