Ha patit un accident?

Som advocats especialitzats en reclamació d’indemnitzacions per accidents de trànsit amb més de 50 anys d’experiència.

No cobrem la primera visita. La reclamació li pot resultar gratuïta.

Més de 10.000 casos tramitats

ADVOCATS ESPECIALISTES
EN TRÀNSIT.

Advocats especialitzats en Dret Penal i Civil i particularment en el ram de l’Automòbil, fonamentalment pel que fa a delictes contra la seguretat viària, reclamacions per danys materials i personals de qualsevol gravetat, fins i tot per mort, esdevinguts en accidents de trànsit, a tot el territori nacional.

EQUIP PROFESSIONAL MULTI DISCIPLINAR DE MÀXIM NIVELL.

Disposem d’un equip extern d’experts professionals (perits metges especialistes en valoració del dany corporal, enginyers industrials, a més de pèrits de danys, tècnics reconstructors d’accidents i detectius / investigadors privats, que col·laboren amb nosaltres per aconseguir per a vostè la major indemnització possible al mínim cost.

MÀXIMA INDEMNITZACIÓ
AL MÍNIM COST.

Si vostè ha patit un accident de trànsit, el que desitja és obtenir la màxima indemnització, al mínim cost.

Si ens fa confiança nosaltres ens encarreguem de tota la gestió, per a que no tingui més preocupacions que les derivades de la lesió que ha sofert, o del dany que li han produït.

EL MANTENIM SEMPRE INFORMAT.

Atenció personal il·limitada. Pot contactar amb nosaltres personalment sempre que vulgui, sense cap cost addicional per vostè. A través de una visita presencial al nostre despatx situat al centre de Mataró, a 100 metres de l’Ajuntament. El tracte sempre és personalitzat, directament amb l’advocat o responsable que li tramita el cas.

TRAMITACIÓ ON-LINE.

Des de casa, sense desplaçar-se. Pot efectuar la tramitació de la seva reclamació per accident  totalment ON-LINE, ens pot remetre la documentació via correu ordinari, per correu electrònic, o Whatsapp.

Qui té dret a sol·licitar una indemnització per accident?

 • Té dret a ser indemnitzar el conductor no culpable d’un vehicle a motor.
 • El conductor culpable, per la pòlissa de responsabilitat civil complementària.
 • Qualsevol ocupant o passatger d’un vehicle accidentat té dret a percebre una indemnització pels danys soferts, ja siguin materials o personals, en front a l’asseguradora del conductor responsable.
 • Podran ser indemnitzats també els familiars i persones properes de la víctima per mort o familiars del perjudicat per invalidesa o gran lesionat (indemnització a determinar en funció de l’edat de la víctima, el grau de parentiu, el temps de convivència, la situació personal, etc).
 • Vianant o ciclista que resulti atropellat.
 • Menors de 14 anys que resultin lesionats, fins i tot si són responsables o culpables. A excepció d’actuar amb dol.
 • Lesionats greus, si el vehicle causant no ha pogut ser identificat , s’ha donat a la fuga o no disposa d’assegurança de responsabilitat civil obligatòria.

Què es pot incloure a la reclamació?

La reclamació d’indemnització per accidents de trànsit inclou la reparació integral del DANY. Es a dir, la totalitat dels danys soferts per la VÍCTIMA tant presents com futurs.

El principi de la reparació íntegra del dany té per finalitat assegurar la total indemnitat dels danys i perjudicis soferts, tenint en compte qualsevol circumstancia personal, familiar, social i econòmiques de la víctima, inclosa la pèrdua d’ingressos i la pèrdua o disminució de la capacitat d’obtenir guanys.
Per al càlcul indemnitzatori, la llei estableix un sistema vertebrat, per al que es valoren per separat els danys patrimonials i els no patrimonials.

S’indemnitzarà en els següents casos:

 • Mort
 • Existència de seqüeles
 • Lesions temporals

Té dret a la reclamació d’una indemnització per accident, tota persona que tingui la condició de PERJUDICAT, que inclou:

 • La víctima de l’accident.
 • El titular del bé malmès.
 • Els familiars per causa de mort i fins i tot les persones properes al difunt.

 

 • Indemnització per lesions temporals.

  Comprèn la valoració des del moment de l’accident fins a la finalització del procés curatiu o fins a la estabilització de la lesió i conversió en seqüela.
  Es determina mitjançant una quantitat per dia, que pot ser:

 • Perjudici personal bàsic: 30€ aprox.
 • Perjudici personal particular moderat: 52€ aprox. És aquell en el que el lesionat perd de forma temporal la possibilitat de realitzar una part rellevant de les seves activitats específiques per al desenvolupament personal.
 • Perjudici personal particular greu: 75€ aprox. És aquell en el que el lesionat perd de forma temporal la seva autonomia per a realitzar una part rellevant de les seves activitats essencials de la vida ordinària. (Estància hospitalària).
 • Perjudici personal particular molt greu: 100€ aprox. És aquell en el que el lesionat perd de forma temporal la seva autonomia per a realitzar quasi en la seva totalitat les seves activitats essencials de la vida ordinària. (Estància en UCI).
 • S’indemnitzaran per cada una de les intervencions quirúrgiques que se sotmeti el lesionat, valorant-les d’acord amb la tècnica quirúrgica emprada i tipus d’anestèsia, segons grups d’intervenció de la OMC. (Organització Mèdica Colegial).
 • Capítol a part es mereix el tractament de la indemnització pels anomenats traumatismes menors de la columna cervical. Fins a l’entrada en vigor de la nova llei 35/2015, les fuetades cervicals, dolors cervicals i lumbars o la mal descrita cervicalgia, es venien valorant atenent al criteri del protocol Barcelona. En essència el protocol de Barcelona, ​​redactat per metges i forenses de prestigi, tractava de donar les pautes del tractament i dies de baixa que pot implicar una fuetada cervical en qualsevol dels seus graus. Per a la classificació per intensitat i simptomatologia de les fuetades aquest protocol es basa en la classificació de Foreman i Croft, que indica:
  1. Fuetada Grau I: Hi ha dolor, però no hi ha contractures ni rigidesa.
  2. Fuetada Grau II: Abasta el dolor del grau I, però afegint contractures que afecten la mobilitat.
  3. Fuetada Grau III: Hi ha a més afectació neurològica, que sol manifestar-se a través de marejos, vòmits i parestèsies a membres superiors.
  El Grau I necessitaria de 21 dies de baixa . En aquest grau no es contempla l’aparició de seqüeles.
  El Grau II, necessitaria d’un període de 45 a 60 dies de baixa, i cal esperar una seqüela en forma de síndrome posttraumàtic cervical en la seva mínima puntuació.
  El Grau III comportaria un repòs / baixa de l’accidentat d’entre 90 i 180 dies, amb unes possibles seqüeles consistents en un síndrome de la fuetada cervical amb irradiació braquial.
  Actualment tot i que encara la pràctica forense segueix l’anterior criteri, els traumatismes cervicals menors que es diagnostiquen amb base a les manifestacions del lesionat, sobre l’existència de dolor, susceptibles de verificació mitjançant proves mèdiques complementàries, s’indemnitzaran com a lesions temporals, sempre que la naturalesa del fet lesiu pugui provocar el dany, d’acord amb els criteris de causalitat genèrica que són:
  – De exclusió, que vol dir que no existeixi una altra causa que justifiqui la patologia.
  – Cronològic. Aparició de la simptomatologia dins del període de 72 hores posteriors a l’accident.
  – Topogràfic. Existència d’una relació entre la zona corporal afectada per l’accident i la lesió soferta.
  – D’intensitat. Que és l’adequació entre la lesió soferta i el mecanisme de la seva producció.
  – Per a poder ser valorat com a seqüela, només s’indemnitzarà si un informe mèdic concloent acredita la seva existència, després del període de lesió temporal.
 • Indemnització per Seqüeles.

  Son seqüeles les deficiències físiques, intel·lectuals, orgàniques i sensorials i els perjudicis estètics que deriven d’una lesió i resten un cop finalitzat el procés de curació. Inclou material d’osteosíntesi.

 

 • La valoració es farà mitjançant una puntuació per seqüela que s’estableix en el barem mèdic, que conté la relació d’aquestes. Un cop obtinguda la puntuació, segons criteris clínics, que tindrà en compte la intensitat i la gravetat des d’un punt de vista anatòmic-funcional, s’establirà el seu valor econòmic, en funció de l’edat i el número total de punts obtinguts.
 • El perjudici estètic representa qualsevol modificació que empitjora la imatge d’una persona, al final del procés de curació. És compatible la seva indemnització amb el cost de les intervencions de cirurgia plàstica per a la seva correcció. No té en compte ni l’edat ni el sexe de la persona.
  Es modula en sis graus. Lleuger (petites cicatrius). Moderat (cicatrius a zona facial, coixesa lleu). Mig (amputació de més d’un dit, coixesa rellevant, cicatrius facials importants). Important (amputació d’extremitats o paraplegia). Molt important (amputació de dues extremitats o tetraplegia). Importantíssim (grans cremats, grans pèrdues de substància, grans alteracions de la morfologia facial o corporal).
 • Indemnització per perjudici moral per pèrdua de qualitat de vida ocasionada per les seqüeles. Es una indemnització que compensa el perjudici moral particular que pateix la víctima per les seqüeles que l’impedeixin o limitin la seva autonomia personal per a realitzar activitats essencials en el desenvolupament de la vida ordinària o el seu desenvolupament personal, mitjançant activitats específiques. Es gradua en lleu, moderat, greu i molt greu, depenent de l’afectació en la pèrdua d’autonomia personal. Es tindrà en compte la importància i el nombre d’activitats afectades, així com l’edat del lesionat.
 • Indemnització per perjudici patrimonial.

  S’indemnitzaran aspectes com:

 

 • Despeses previsibles d’assistència sanitària futura.
 • Pròtesis i ortesis.
 • Rehabilitació domiciliaria i ambulatòria.
 • Ajudes tècniques o productes per a la autonomia personal.
 • Despeses d’adequació del domicili.
 • Perjudici patrimonial per increment del cost de la mobilitat.
 • Ajut de tercera persona.
 • Lucre cessant.

  Consisteix en la pèrdua de capacitat de guanys per treball personal i en particular en el perjudici que pateix el lesionat per la pèrdua o disminució neta d’ingressos provinents del treball. Inclou la dedicació a les feines de la llar.
  En cas de menors de 30 anys, pendents d’accedir al mercat laboral, només es tindran en compte el supòsits d’incapacitat absoluta i total.

 

 • També son objecte d’indemnització:

  • Els danys materials causats al propi vehicle, cotxe, moto, bicicleta, patinet…, no és imprescindible que s’hagi reparat.
  • Les despeses mediques i farmacèutiques que s’hagin abonat.
  • Despeses de transport (taxi, peatges, transport públic…).
  • Els objectes personals malmesos (telèfon mòbil, roba, casc, guants…).
  • Necessitat d’un vehicle de substitució, mentre el nostre és al taller o pendent de reparar per causa aliena a la nostra voluntat.
  • Altres despeses ocasionades per l’accident (quota gimnàs, taxa de grua per retirada de vehicle, despeses de cancel·lació d’un viatge…).
  • Els interessos per mora. Que poden ser de fins el 20% anual sobre la indemnització total, interessos que es generen a partir del tercer mes que s’hagi patit l’accident sense rebre oferta motivada per part de l’asseguradora del vehicle responsable, d’acord amb els requisits legalment establerts.
  • Altres despeses a avaluar ja que cada accident és especial i singular.

Preguntes freqüents en accidents de trànsit:

 • Sóc l’ocupant d’un vehicle que xoca contra un arbre, tinc dret a cobrar una indemnització? SI. Per SOA o SVA.
 • El vehicle contrari no té l’assegurança obligatòria, puc cobrar les lesions que m’ha causat? SI a través del CCS (Consorci de Compensació d’Assegurances, que aplicarà excepcions).
 • He patit un accident per culpa d’un conductor que anava begut, tinc dret a obtenir una indemnització? SI
 • Circulant com a usuari d’un autobús urbà m’he lesionat al pujar, baixar o durant el trajecte. Puc reclamar? SI a través de SOA o SOVI. (Assegurança obligatòria de viatgers. Compatible amb l’assegurança obligatòria d’accidents i amb la responsabilitat civil extracontractual o aquiliana, derivada de l’article 1902 del codi civil).
 • El conductor contrari era menor i no tenia carnet. Tinc dret a ser indemnitzat per la seva asseguradora? SI
 • He patit un accident i la meva asseguradora m’ha designat un advocat i jo el vull canviar pel de la meva confiança. Puc fer-ho sense cost? SI. Sempre si hi ha conflicte d’interessos, i condicionat als límits de la pòlissa per la cobertura per defensa jurídica.
 • Em pagaran les despeses de l’advocat particular que designi? SI, fins al límit de la pòlissa, que pot ser del 100%.
 • He contractat la pòlissa en línia, jo anava begut, he tingut un accident i he causat lesions i danys a altres conductors i la meva asseguradora no vol fer-se’n càrrec. Ho ha de cobrir? SI.
 • He tingut un accident amb el meu cotxe o moto i la meva asseguradora em diu que només em paga el valor venal del vehicle i no estic d’acord. Puc reclamar per obtenir una indemnització millor? SI, a la indemnització caldria afegir un valor d’afecció, que pot ser de fins al 30% sobre el valor de mercat del vehicle sinistrat.
 • No he reparat el meu vehicle i no em volen pagar l’IVA. Hi tinc dret? SI
 • El meu fill menor de 14 anys va creuar el carrer sense mirar, sent atropellat per un motorista que també es va lesionar. La Policia li atribueix la culpa per negligència al creuar per un lloc no permès. Tinc dret a sol·licitar una indemnització per les lesions del meu fill? SI.
 • L’atestat de la Policia diu que sóc responsable i jo no estic d’acord. Tinc dret a reclamar? SI. Els atestats de la policia poden ser impugnats així com qüestionats davant de l’autoritat judicial.
 • L’asseguradora contrària diu que no accepta indemnitzar per lesions, per tractar-se d’un accident de baixa intensitat o per manca de nexe causal (els danys als vehicles són molt lleus). Puc reclamar judicialment? SI i amb una alta possibilitat d’èxit si disposem d’informe mèdic d’urgències d’un centre públic de salut, dins el període de 72 hores posteriors a la data de l’accident.
 • No estic d’acord amb la indemnització que em proposa la meva asseguradora, puc millorar-la? SI. Contacti amb nosaltres sense cap compromís.
Indemnitzacións
per accident
amb patinet elèctric